The Rig Veda in Sanskrit: Rig Veda Mandala 10: Hymn 106


Return to Index Page     
 
Rig Veda Mandala 10   Previous  Next 

Rig Veda Mandala 10 Hymn 106

उभा उ नूनं तदिदर्थयेथे वि तन्वाथे धियोवश्त्रापसेव |
सध्रीचीना यातवे परेमजीगः सुदिनेवप्र्क्ष आ तंसयेथे ||
उष्टारेव फर्वरेषु शरयेथे परायोगेव शवात्र्या शासुरेथः |
दूतेव हि षठो यशसा जनेषु माप सथातम्महिषेवापानात ||
साकंयुजा शकुनस्येव पक्षा पश्वेव चित्रा यजुरागमिष्टम |
अग्निरिव देवयोर्दीदिवांसा परिज्मानेवयजथः पुरुत्रा ||
आपी वो अस्मे पितरेव पुत्रोग्रेव रुचा नर्पतीव तुर्यै |
इर्येव पुष्ट्यै किरणेव भुज्यै शरुष्टीवानेव हवमागमिष्टम ||
वंसगेव पूषर्या शिम्बाता मित्रेव रता शतराशातपन्ता |
वाजेवोच्चा वयसा घर्म्येष्ठा मेषेवेषासपर्या पुरीषा ||
सर्ण्येव जर्भरी तुर्फरीतू नैतोशेव तुर्फरीपर्फरीका |
उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरम्मरायु ||
पज्रेव चर्चरं जारं मरायु कषद्मेवार्थेषु तर्तरीथौग्रा |
रभू नापत खरमज्रा खरज्रुर्वायुर्न पर्फरत्क्षयद रयीणाम ||
घर्मेव मधु जठरे सनेरू भगेविता तुर्फरीफारिवारम |
पतरेव चचरा चन्द्रनिर्णिं मनर्ङगामनन्या न जग्मी ||
बर्हन्तेव गम्भरेषु परतिष्ठां पादेव गाधं तरतेविदाथः |
कर्णेव शासुरनु हि समराथो.अंशेव नोभजतं चित्रमप्नः ||
आरङगरेव मध्वेरयेथे सारघेव गवि नीचीनबारे |
कीनारेव सवेदमासिष्विदाना कषामेवोर्जा सूयवसात्सचेथे ||
रध्याम सतोमं सनुयाम वाजमा नो मन्त्रं सरथेहोपयातम |
यशो न पक्वं मधु गोष्वन्तरा भूतांशोश्विनोः काममप्राः ||

ubhā u nūnaṃ tadidarthayethe vi tanvāthe dhiyovaśtrāpaseva |
sadhrīcīnā yātave premajīghaḥ sudinevapṛkṣa ā taṃsayethe ||
uṣṭāreva pharigvedaareṣu śrayethe prāyogheva śvātryā śāsurethaḥ |
dūteva hi ṣṭho yaśasā janeṣu māpa sthātammahiṣevāpānāt ||
sākaṃyujā śakunasyeva pakṣā paśveva citrā yajurāghamiṣṭam |
aghniriva devayordīdivāṃsā parijmānevayajathaḥ purutrā ||
āpī vo asme pitareva putroghreva rucā nṛpatīva turyai |
iryeva puṣṭyai kiraṇeva bhujyai śruṣṭīvāneva havamāghamiṣṭam ||
vaṃsagheva pūṣaryā śimbātā mitreva ṛtā śatarāśātapantā |
vājevoccā vayasā gharmyeṣṭhā meṣeveṣāsaparyā purīṣā ||
sṛṇyeva jarbharī turpharītū naitośeva turpharīparpharīkā |
udanyajeva jemanā maderū tā me jarāyvajarammarāyu ||
pajreva carcaraṃ jāraṃ marāyu kṣadmevārtheṣu tartarīthaughrā |
ṛbhū nāpat kharamajrā kharajrurigvedaāyurna parpharatkṣayad rayīṇām ||
gharmeva madhu jaṭhare sanerū bhaghevitā turpharīphārivāram |
patareva cacarā candranirṇiṃ manaṛṅghāmananyā na jaghmī ||
bṛhanteva ghambhareṣu pratiṣṭhāṃ pādeva ghādhaṃ taratevidāthaḥ |
karṇeva śāsuranu hi smarātho.aṃśeva nobhajataṃ citramapnaḥ ||
āraṅghareva madhverayethe sāragheva ghavi nīcīnabāre |
kīnāreva svedamāsiṣvidānā kṣāmevorjā sūyavasātsacethe ||
ṛdhyāma stomaṃ sanuyāma vājamā no mantraṃ sarathehopayātam |
yaśo na pakvaṃ madhu ghoṣvantarā bhūtāṃśoaśvinoḥ kāmamaprāḥ ||


Next: Hymn 107